5 سبک، رنگ و اندازه نامحدود

[us_separator size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ size=”5px”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ size=”5px”][us_progbar title=”بازاریابی” count=”70″ size=”5px”]
[us_progbar title=”پژوهش” count=”46″ color=”secondary”][us_progbar title=”هویت” count=”66″ color=”secondary”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ color=”secondary”]
[us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده” count=”100″ color=”custom” size=”15px” bar_color=”#1dc69f”][us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده” count=”69″ color=”custom” size=”15px” bar_color=”#1ea1c9″][us_progbar title=”نوار پیشرفت ساده” count=”28″ color=”custom” size=”15px” bar_color=”#95ce50″]
[us_separator size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”2″ size=”30px”][us_progbar title=”ایده” count=”80″ style=”2″ size=”30px”][us_progbar title=”بازاریابی” count=”70″ style=”2″ size=”30px”][us_progbar title=”پژوهش” count=”60″ style=”2″ size=”30px”]
[us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” count=”100″ style=”2″ color=”custom” size=”44px” bar_color=”#ff3d3d”][us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” count=”75″ style=”2″ color=”custom” size=”44px” bar_color=”#ff712b”][us_progbar title=”این نوار پیشرفت است” style=”2″ color=”custom” size=”44px” bar_color=”#ffbb00″]
[us_separator size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”4″ size=”4px”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ style=”4″ size=”4px”][us_progbar title=”بازاریابی” count=”70″ style=”4″ size=”4px”]
[us_progbar title=”پژوهش” count=”46″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”][us_progbar title=”ایده” count=”66″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”]
[us_progbar title=”خشم” count=”95″ style=”4″ color=”custom” bar_color=”#999999″][us_progbar title=”غرور” count=”69″ style=”4″ color=”custom” bar_color=”#666666″][us_progbar title=”حسادت” count=”28″ style=”4″ color=”custom” bar_color=”#333333″]
[us_separator size=”large”]
[us_progbar title=”اولین پژوهش” count=”46″ style=”3″][us_progbar title=”توسعه خدمات” count=”66″ style=”3″][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”3″]
[us_progbar title=”عکاسی” count=”77″ style=”3″ color=”custom” size=”20px” bar_color=”#95ce50″][us_progbar title=”تصویر پردازی” count=”55″ style=”3″ color=”custom” size=”20px” bar_color=”#81b245″][us_progbar title=”هنر و طراحی” count=”33″ style=”3″ color=”custom” size=”20px” bar_color=”#699131″]
[us_separator size=”large”]
[us_progbar title=”توسعه” count=”90″ style=”5″ size=”2px”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ style=”5″ size=”2px”][us_progbar title=”بازاریابی” count=”70″ style=”5″ size=”2px”]
[us_progbar title=”پژوهش” count=”46″ style=”5″ color=”text” size=”4px”][us_progbar title=”ایده” count=”66″ style=”5″ color=”text” size=”4px”][us_progbar title=”طراحی گرافیک” count=”87″ style=”5″ color=”text” size=”4px”]
[us_progbar title=”این نوار پیشرفت با شمارنده سبک بزرگ است” count=”91″ style=”5″ color=”custom” bar_color=”#ffcc00″][us_progbar title=”این نوار پیشرفت با شمارنده سبک بزرگ است” count=”82″ style=”5″ color=”custom” bar_color=”#ff9900″][us_progbar title=”این نوار پیشرفت با شمارنده سبک بزرگ است” count=”73″ style=”5″ color=”custom” bar_color=”#ff6600″]