3 سبک آیکون و 4 رنگ پیش فرض

[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|star” title=”رنگ اصلی آیکون”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”secondary” title=”رنگ آیکون ثانویه”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”contrast” title=”رنگ کنتراست آیکون”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”light” title=”رنگ آیکون روشن”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”far|star” style=”outlined” title=”رنگ اصلی آیکون” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”secondary” style=”outlined” title=”رنگ آیکون ثانویه” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”contrast” style=”outlined” title=”رنگ کنتراست آیکون” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”light” style=”outlined” title=”رنگ آیکون روشن” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”far|star” style=”circle” title=”رنگ اصلی آیکون” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”secondary” style=”circle” title=”رنگ آیکون ثانویه” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”contrast” style=”circle” title=”رنگ کنتراست آیکون” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|star” color=”light” style=”circle” title=”رنگ آیکون روشن” link=”url:%23″ type=”circle”][/us_iconbox]
[us_separator size=”huge”]

رنگ سفارشی نامحدود

[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|check-square” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|arrows-alt” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|globe” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ title=”سبک آیکون ساده”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”fab|whatsapp” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#69db43″ circle_color=”#69db43″ title=”سبک مشخص شده با دایره” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|cube” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#8224e3″ circle_color=”#ffbd23″ title=”سبک مشخص شده با دایره” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|ship” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#1e73be” circle_color=”#1e73be” title=”سبک مشخص شده با دایره” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|subway” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#ffbd23″ circle_color=”#dd3333″ title=”سبک مشخص شده با دایره” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”far|gem” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” circle_color=”#00bcd4″ title=”سبک دایره ای توپر” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|cog” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#fff1c4″ circle_color=”#009688″ title=”سبک دایره ای توپر” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|comments” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#5c6bc0″ circle_color=”#ffd54f” title=”سبک دایره ای توپر” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|cloud” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#c5e1a5″ circle_color=”#455a64″ title=”سبک دایره ای توپر” type=”circle”][/us_iconbox]
[us_separator size=”huge”]

2 موقعیت آیکون

[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|tree” title=”موقعیت آیکون بالا”]تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|lock” style=”outlined” title=”موقعیت آیکون بالا” type=”circle”]تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|check-square” style=”circle” title=”موقعیت آیکون بالا”]تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|briefcase” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون راست” alignment=”left”]جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون راست” alignment=”left” type=”circle”]جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”موقعیت آیکون راست” alignment=”left”]جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.[/us_iconbox]
[us_separator size=”huge”]

بی نهایت سایز بندی

[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”20px” title=”20px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”30px” title=”30px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”40px” title=”40px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”50px” title=”50px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”60px” title=”60px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” size=”70px” title=”70px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” style=”circle” size=”20px” title=”20px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” style=”circle” size=”30px” title=”30px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” style=”circle” size=”40px” title=”40px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|birthday-cake” style=”circle” size=”50px” title=”50px سایز” link=”url:%23″][/us_iconbox]