اهداف و چشم انداز

– بومی سازی دانش روز دنیا در صنعت ریلی در مسیر کمک به خودکفایی کامل کشور

– عملیاتی کردن پروژه های پژوهشی انجام گرفته در کشور

– صادرات خدمات مهندسی

– ارتقاء کیفیت در طراحی ، تولید و پروژه های اجرایی

فهرست