این معاونت وظیفه ی طراحی و ساخت قطعات و نیز کنترل کیفی و بخش ایمنی را به عهده دارد که هر قسمت توسط یک سرپرست کنترل می شود و بخش ایمنی به صورت مستقیم زیر نظر مدیریت شرکت قرار دارد و بخش کنترل کیفیت نیز که از قسمت های مهم شرکت می باشد به صورت بسیار منسجم و به صورت ماموریتی در هریک از پروژه ها مستقر شده و به صورت مجزا به نظارت بر پروژه می پردازد و در بخش طراحی و ساخت قطعات ، قطعات مورد نیاز بخش های مختلف شرکت و یا قطعاتی که سفارش ، طراحی و ساخت گرفته شده به صورت کاملاً مهندسی طراحی و اجرا می گردد. این بخش با مدیریت مهندس غلامعباس عسگری خشوئی از بخش های کلیدی شرکت می باشد.

فهرست