آموزش و پژوهش یکی از مهمترین بخش های هر سازمان و شرکت جهت ارتقاع سطح دانش فنی سازمان و پرسنل می باشد و از آنجا که شرکت فنی و مهندسی آتریاد با اعتقاد راسخ به امر آموزش و پژوهش نشان داده که با استفاده از پتانسیل جوانان و دانش بومی کارشناسان داخلی کارهای بزرگی قابل انجام است و پروژه هایی همچون پروژه رفع افتادگی و سفیدک زدگی جوشهای رآه آهن و یا تعمیر تیغه سوزن ریل و تکه مرکزی و … ، از پروژه هایی هستند که به صورت پژوهشی در این معاونت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با همکاری معاونت مربوطه عملیاتی شدند و هم اکنون دانش فنی حاصل از این پژوهش ها سرمایه بزرگی برای شرکت و میهن عزیزمان می باشد.

در این معاونت با توجه به نیازهای فنی پرسنل دوره هایی ترتیب داده می شود و نیز برنامه ریزی دوره های روتین همچون امداد و نجات ، آتش نشانی و ایمنی فردی انجام می شود که به صورت راهبردی در بالا بردن سطح دانش و آگاهی پرسنل برنامه ریزی و اجرا می گردد و در امر پژوهش نیز بنا به نیاز معاونت های اجرایی با ابلاغ موضوع پروژه برنامه ریزی و مطالعات انجام و نتیجه به معاونت مربوطه ارسال می گردد.

فهرست